014 41 69 39

Talk to us!

Get in touch

Algemene voorwaarden

Behoudens afwijkende en geschreven overeenkomst van onzentwege geschieden al onze verkopen en leveringen volgens de hiernavolgende voorwaarden dewelke steeds van toepassing zullen zijn boven de voorwaarden van de klant.

Art. 1 Wanneer Gilbo BV instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding. De goederen reizen onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht. Indien de levering is overeengekomen ‘franco op het werk’ of indien wij instaan voor het vervoer staat de klant ervoor in dat dit kan gebeuren op een goed berijdbare baan op een plaats die goed bereikbaar is voor zware vervoermiddelen met volle ladingen en er voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan voorzien is. Hij zal ons daarvoor alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, het adres van losplaats en bereikbaarheid voor zwaar transport. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, putten….

Art. 2 De leveringstermijnen zijn steeds indicatief en slechts bij benadering opgegeven.

Art. 3 Geleverde materialen worden niet teruggenomen. Terugname kan enkel ingevolge uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord tussen de partijen en slechts aan 50% van de gefactureerde waarde. De eventuele terugname geldt enkel en alleen voor ongebruikte en in perfecte staat verkerende materialen waarvan de verpakking origineel, ongeschonden en gesloten is. Alleen volledige dozen van vloer- en wandtegels komen hiervoor in aanmerking alsook boorden en decors per stuk. Bij annulering van een bestelling behoudt de verkoper het recht om ofwel de uitvoering van de bestelling te eisen ofwel om 50% van het integrale factuurbedrag inclusief BTW in te houden als schadevergoeding

Art. 4 De goederen blijven eigendom van Gilbo BV totdat de koper voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voorafgaand aan de levering van de goederen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zijn de risico’s steeds ten laste van de koper.

Art. 5 De eenheidsprijs van een goed is steeds afhankelijk van het aantal bestelde goederen.

De verkoper heeft steeds de mogelijkheid om de eenheidsprijs te verhogen van zodra een klant minder goederen bestelt dan aanvankelijk opgegeven in de prijsofferte. De verkoper kan bovendien nooit aansprakelijk gesteld worden voor het op plan van de klant berekende aantal benodigde goederen. De berekening desbetreffend is enkel indicatief. Het blijft de uitdrukkelijke en exclusieve verantwoordelijkheid van de koper om het benodigde aantal goederen te berekenen en te controleren.

Art. 6 Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd. Hetzelfde geldt aldus voor de ter beschikking gestelde stalen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welke schadevergoeding ook. Aanvullende bestellingen en/of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint maat of structuur als de oorspronkelijke bestelling en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Art. 7 Onze waarborgen beperken zich slechts tot de eerste keus en kunnen nooit de waarborgen van de fabrikanten overschrijden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor tegels die niet eerste keus zijn onder andere naar vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglazen etc. van tegels van andere keus dan eerste.

Art. 8 De inontvangstname van de geleverde goederen impliceert tevens de aanvaarding van deze goederen. De controle van de geleverde goederen en hoeveelheden zal bij aankomst geschieden met de chauffeur of vervoerder. Behalve in geval van een op de dag van de levering zelf ingediende en als juist door de verkoper erkende klacht van de koper, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven of de afleverbons.

Art 9 Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, zijnde 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk bijzondere betalingstermijnen zouden zijn overeengekomen. De BTW is steeds ten laste van de koper.

Art. 10 Alle klachten m.b.t. de factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum; Bij gebreke aan enig protest binnen deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn, incl. de algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 11 Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar, te rekenen van de vervaldag tot op de dag der volledige betaling.

Art. 12 Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag vermeerderd worden met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding en dit met een minimum van 75,00 €.

Art. 13 Gilbo BV is gemachtigd bij wanbetaling door de koper de belevering van diezelfde of andere werven stop te zetten zonder dat het aanleiding kan geven tot enige schadeloosstelling of vertragingsboete.

Art 14 Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen op te maken op naam van een derde is ten allen tijde en zonder enige uitzondering hoofdelijk, solidair en ondeelbaar mede-verbonden tegenover Gilbo BV tot uitvoering van alle verbintenissen, o.a. de verbintenis tot betaling van de bestelde goederen.

Art. 15 Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.